Personligt | CV | Ledarskap | Lärarutbildning
Min lärarutbildning är en historia för sig som jag inte ska gå närmare inpå här men nämnas kan i vart fall att jag är en välutbildad IT-pedagog med högskolestudier från såväl normal gymnasielärarutbildning som från yrkeslärarutbildning som avslutas 2011. Förutom högskolestudier, på Växjö Universitet, senare LinnéUniversitetet, så har jag med stort intresse deltagit på ett flertal seminarier och träffar kring 1-till-1 lösningar. Dvs. en dator per elev. Därtill kommer min 10-åriga yrkeserfarenhet inom gymnasieskolan.

Högskolepoäng finns inom bland annat följande:
Lära till lärare / Lärande och lärandeteorier / Yrkeslärarprofessionen / Yrkesdidaktik / Arbetsliv, yrkesidentitet och en internationell arbetsmarknad / Interkulturalitet / Läroplansteori - att värdera elevers lärande / Perspektiv på kunskap och lärande /

IKT, skriftlig och muntlig kommunikation / Grundkurs i datorstött lärande 1 / Datorstött lärande 2 / Medieteknologi - webbdesign / datorer, Internet och samhället / Design och användargränssnitt / Grundläggande programmering / Verksamhetsförlagd utbildning inom inriktning datavetenskap/datakunskap för de senare skolåren och gymnasiet /

Specialpedagogik - alla elevers lärande /

Värdegrund och demokrati / Socialisation, gemenskaper samt kulturell o social reprod. / Barn- och ungdomskultur och sociala förändringar / Fältarbete om barn- och ungdomskultur och pedagogiska möten / Invandring och kulturmöte / Identitet och meningsskapande / Projekt: Ungdomars kommunikation / Ungdomars kulturer, omvärld och hälsa / Genus, klass och etnicitet /

Mobbning och kränkande behandling / Hälsa i skolan / Arbetsmiljö /